Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

GDPR - Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Pokiaľ ste našim zákazníkom, alebo ste návštevníkom tohoto webového sídla, zverujete nám Vaše osobné údaje a my dbáme na to, aby Vaše údaje boli u nás v bezpečí. Prečítajte si prosím, ako s týmito údajmi nakladáme, ako ich chránime a aké máte práva v súvislosti s GDPR.

1                Úvodné ustanovenia

 

 • BIOCONT, s.r.o., so sídlom: Mojmírova 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 34145885 ako prevádzkovateľ vo vzťahu k spracúvaniu a ochrane osobných údajov, podáva túto písomnú informáciu o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Osobné údaje sú všetky údaje o Vašej osobe, najmä meno, priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, osobné číslo.
 • Prijali sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje chránili pred neoprávneným prístupom.

 

 • Spracovanie osobných údajov, účel, právny základ a doba uchovávania

 

2.1 V súlade s „GDPR“ spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo nevyhnutné pre plnenie právnych povinností  vyplývajúcich najmä z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka  a ďalších osobitných právnych predpisov. Ďalej spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše osobné údaje vyradené zo spracovania, pokiaľ nebude nutné ich spracovanie z iných právnych dôvodov (nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre plnenie právnych povinností). K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre niektoré konkrétne spracovateľské operácie, ktoré si nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Niektoré osobné údaje a to v rozsahu personálnej agendy (najmä údaje o zamestnancoch) poskytujeme na základe oprávneného záujmu našej materskej spoločnosti BIOCONT LABORATORY, spol. s.r.o., Adresa: Mayerova 784, 664 42 Modřice, IČ: 44016271.

 

 

2.2   Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete a to z nasledujúcich dôvodov (na tieto účely):

 

2.2.1     Údaje pri uzatvorení zmluvy (príkazca, odosielateľ a príjemca zásielok a ich zástupcovia)

 

Tieto osobné údaje sú potrebné na zmluvné plnenie. Za účelom riadneho a preukázateľného poskytnutia služieb a vykonaných úkonov s tým spojených, najmä objednávok, vyzdvihnutia a doručenia zásielok, fakturácie služieb a súvisiacej podnikateľskej činnosti spracovávame nevyhnutné identifikačné údaje.

 

Povinnými údajmi sú teda tie, bez ktorých Vám službu nevieme poskytnúť a objednávku vybaviť, ako meno a priezvisko, titul, adresa, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo.

 

Tieto osobné údaje vymažeme po uplynutí desiatich rokov od splnenia zmluvy.

 

Na našom webe nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva alebo (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

 

2.2.2 Zmluvní partneri a ich zástupcovia a zamestnanci

 

Nevyhnutné identifikačné údaje zástupcov našich zmluvných partnerov a ich zamestnancov, ktorí plnia svoje pracovné úlohy na našom pracovisku spracovávame za účelom riadneho plnenia uzavretých zmlúv, realizácie oprávnených záujmov v obchodnom vzťahu a podnikaní, povinností v súvislosti s  komunikáciou v obchodných vzťahoch, plnenia iných zákonných povinností v rozsahu: meno, priezvisko, pracovné zaradenie,  kontaktné údaje (telefón, e-mail). Právnym základom je nevyhnutné plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností. Osobné údaje vymažeme po uplynutí 30 dní od skončenia zmluvného vzťahu.

 

2.2.3 Návštevníci webovej stránky 

 

Za účelom zefektívnenia funkčnosti webovej stránky, ako aj prehľadu o jej fungovaní a pre ochranu stránky sú zhromažďované osobné údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“ – malých súboroch umožňujúce nám uchovávať špecifické informácie o PC návštevníkoch webovej stránky. Cookies pomáhajú zistiť frekvenciu návštev, počet návštevníkov a upravovať služby tak, aby boli pohodlné a efektívne, medzi iným identifikovať užívateľov a uchovávať preferované užívateľské nastavenia. Na tieto účely spracúvame údaje v rozsahu IP adresy. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je Váš súhlas. Údaje vymažeme po odvolaní súhlasu, spracúvame ich najdlhšie 5 rokov.

 

 Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

Pri ďalších návštevách webových stránok sa súbory cookies rozpoznajú, vďaka čomu umožňujú uchovať vaše špecifické nastavenia, alebo vám ponúkať adresný obsah odpovedajúci vašim užívateľským preferenciám.

 

Informácie generované cookies zahŕňajú anonymizovanú IP adresu návštevníka stránok a sú prenášané na servery prevádzkovateľov služieb, ktorí sú vymedzení nižšie. Tieto servery sú umiestené v EU alebo v USA a zaručujú plný súlad s právnymi požiadavkami. Prevádzkovatelia služieb môžu informácie poskytovať tretím stranám len vtedy, ak to pripúšťa platná právna úprava.

 

Užívateľ môže zabrániť sťahovaniu cookies do svojho zariadenia, prípadne už stiahnuté cookies kedykoľvek vymazať. Pretože postup sa môže líšiť v závislosti na používanom prehliadači, typu prístroja a podobne, odporúčame využiť postupy odporúčaný priamo výrobcom produktu, ktorý užívateľ využíva.

 

Prehľad typov cookies používaných na webovej stránke:

 

 • Cookies nevyhnutné pre prevádzku webových stránok

 

Jedná sa o  nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre samotnú správnu funkčnosť webových stránok. Tieto nastavenia nie sú špecifickou informáciou o užívateľovi. To sa týka rovnako aj niektorých cookies, ktoré zhromažďujú informácie o užívateľských preferenciách návštevníka webovej stránky, avšak neumožňujú jeho individuálnu identifikáciu, a preto sa na nich nevzťahuje ochrana poskytovaná osobným údajom.

 

 • Cookies so špecifickými užívateľskými nastaveniami

 

Sú cookies, ktorých pomocou sa uchovávajú informácie o užívateľských nastaveniach na webových stránkach. Tým prispievajú k zvyšovaniu komfortu užívateľa a zefektívňujú používanie webových stránok.

 

Tieto cookies nezaznamenávajú a nemonitorujú žiadne aktivity užívateľa pri návšteve iných webových stránok

 

2.2.4 Marketing

 

Za účelom ponúkania služieb, iných marketingových a obchodných účelov, rovnako ako informovania o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s prepravnou  činnosťou, spracovávame kontaktné údaje osôb, zastupujúcich našich zmluvných klientov, potencionálnych klientov a všetky ostatné osoby, ktoré s tým pre daný konkrétny účel vyslovili súhlas a to v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-maily, telefónny kontakt). Údaje vymažeme po odvolaní súhlasu, najviac po piatich rokoch. Príjemcom osobných údajov sú poverení zamestnanci, sprostredkovatelia týchto osobných údajov nie sú.

 

 • Vedenie účtovníctva

 

Pokiaľ ste našim zamestnancom a sme vo zmluvnom vzťahu,  potrebujeme vaše osobné údaje a fakturačné údaje aby sme si splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových a účtovných dokladov. Na tento účel spracúvame osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste fyzická osoba – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ), číslo bankového účtu. Právnym základom je plnenie zákonných povinností. Údaje vymažeme po uplynutí 10 rokov.

 

Príjemcom údajov sú daňové úrady, iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci.

 

 • Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 

3.1  Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

 • Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

 • Práva súvisiace s ochranou osobných údajov

 

 • Práva na informácie o spracúvaní a prístup k osobným údajom  a právo na odvolanie súhlasu a opravu údajov

 

Ste oprávnený nás kedykoľvek žiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, o ich zdroji, o príjemcoch, o ich kategóriách, o účele spracovania, dobe uchovávania, o práve na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania, práve namietať proti spracúvaniu a práve podať sťažnosť dozorovému orgánu, o prenose do tretích krajín, o primeraných zárukách tohto prenosu. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať Vám náklady spojené s poskytovaním týchto informácií. V prípade, že ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať a to aj bez uvedenia dôvodu zaslaním odvolania na e-mail: knazovicky@biocont.cz alebo poštou na adresu miesta podnikania Poskytovateľa, alebo spôsobom uvedeným v personalizovanej e-mailovej správe. Zmenu Vašich osobných údajov  alebo žiadosť o ich opravu nám môžete oznámiť kedykoľvek na e-mail: knazovicky@biocont.cz alebo poštou na adresu miesta podnikania Poskytovateľa, následne bezodkladne zabezpečíme opravu Vašich údajov.

 

 • Právo na vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov

 

Na základe Vašej žiadosti o vymazanie nami spracúvaných Vašich osobných údajov budú tieto bezodkladne vymazané, ak to neodporuje zmluvných a zákonným povinnostiam. Žiadosť môžete adresovať na adresu miesta podnikania Poskytovateľa. Uvedené platí aj pre prípad žiadosti o obmedzenie spracúvania osobných údajov. O vymazaní osobných údajov na základe Vašej žiadosti obdržíte písomnú informáciu. Na základe Vašej žiadosti Vaše osobné údaje, ktoré spracúvane, prenesieme, vydáme Vám alebo Vami určenej osobe, ktorá ich má spracúvať v štruktúrovanom bežnom formáte, čitateľnom na počítači, ak je to technicky realizovateľné.

 

 • Právo na podanie sťažnosti a uplatnenie práv a otázky

 

Sťažnosť voči spracovaniu osobných údajov, uplatnenie práv vyplývajúcich z ochrany Vašich osobných údajov a iné podnety a sťažnosti môžete poslať e-mailom na adresu: knazovicky@biocont.cz alebo poštou na adresu miesta podnikania Poskytovateľa. Táto adresa je kontakt na poverenú osobu určenú na ochranu osobných údajov Sťažnosť  a návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov môžete podať aj na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 820 07 Bratislava, Hraničná 4826/12.Vzor návrhu na uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 • Mlčanlivosť a tretie strany


Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia, t.j. sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie. Naši zamestnanci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje (na základe spracovateľských zmlúv), sú viazaní diskrétnosťou, a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Odovzdávanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám prebieha len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky.