Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Reklamačný poriadok

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi predávajúcim, spoločnosťou BIOCONT, s.r.o., so sídlom Agátová 2903/66 955 01 Topoľčany, IČO: 34 145 885, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 47484/N (ďalej len "predávajúci"), na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej.

 

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahu k predávajúcemu ako kupujúci - spotrebiteľ (ďalej len "spotrebiteľ" alebo "kupujúci"), pričom kupujúci - spotrebiteľ je definovaný v zákone o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 31.12.2021. Pri vybavovaní sťažnosti spotrebiteľa sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, zákonom č. 9/2010 Z. z.., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a súvisiacimi právnymi predpismi.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložený doklad o kúpe tovaru (výrobku), spravidla daňový doklad vo forme faktúry, ktorý bude obsahovať údaje o dátume predaja výrobku, o aký výrobok ide a za akú cenu bol výrobok predaný, spolu s identifikačnými údajmi predávajúceho obsahujúcimi obchodné meno, jeho identifikačné číslo osoby, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, ako aj miesto určenia a dátum dodania. Tento doklad o kúpe slúži zároveň ako dodací list. K tovaru technického charakteru sa zvyčajne prikladá záručný list. Záruka sa vzťahuje na tovar zakúpený u predávajúceho a reklamovaný v záručnej dobe.

 1. Oboznámenie sa s postupom podávania sťažností a jeho prijatie

Predávajúci vhodným spôsobom oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom a na žiadosť kupujúceho ho poskytne v textovej podobe. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmto reklamačným poriadkom.

 1. Nároky spotrebiteľa

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za

 1. a) dodať tovar v objednanom druhu, zložení, kvalite a množstve
 2. b) dodať tovar nepoškodený, dopravca je zodpovedný za akékoľvek poškodenie zásielky počas prepravy a kupujúci si uplatňuje nárok priamo u dopravcu pri prevzatí tovaru

(c) tovar je pri prevzatí bez vád (zodpovednosť za kvalitu pri prevzatí)

(d) tovar bude po určitú dobu vhodný na svoj bežný účel (záruka kvality)

 

 1. Kvalita pri prevzatí (rozpor s kúpnou zmluvou)

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za dodanie tovaru v súlade so zmluvou a bez vád, t. j. v súlade s ustanovením § 2161 Občianskeho zákonníka (bližšie definované aj v článku 9.2 Obchodných podmienok predávajúceho).

Ak spotrebiteľ pri prevzatí zistí akýkoľvek rozdiel medzi objednaným a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve, kvalite, farbe), je povinný bezodkladne upozorniť predávajúceho na tento rozdiel (odporúčame do 48 hodín).

 Kupujúci má právo na dodanie tovaru bez vád, t. j. na dodanie tovaru v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou. Ak tovar nie je dodaný ani v primeranej náhradnej lehote, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

 1. Dodanie poškodeného tovaru

Predávajúci dodáva tovar nepoškodený, t. j. v čase balenia je tovar nepoškodený, t. j. nie je prasknutý, zdeformovaný alebo inak poškodený. Ak je tovar zdeformovaný, prasknutý alebo inak poškodený, je to spôsobené neopatrnou manipuláciou zo strany prepravcu, hoci poškodenie nemusí byť na obale balíka viditeľné. Dopravca je proti takýmto škodám poistený.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, či nie je viditeľne poškodená alebo znehodnotená. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať od dopravcu tovar, ktorý je zjavne poškodený alebo ktorého obal je zjavne výrazne poškodený, čo zakladá dôvodnú domnienku, že tovar vo vnútri je poškodený (a to aj v prípade, že obal preukazuje, že bol vystavený poveternostným vplyvom alebo vode). Dôvody odmietnutia prijatia tovaru musia byť zaznamenané v poštovej alebo kuriérskej službe.

Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený (prasknutý, zdeformovaný alebo inak zničený) alebo že balík je viditeľne poškodený, je povinný túto vadu do 48 hodín reklamovať u dopravcu podľa podmienok určených dopravcom a informovať o tom predávajúceho.

Ak kupujúci prevezme tovar napriek poškodenému obalu, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku porušenia prepravného obalu.

Kupujúci má právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu tovaru neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, kupujúci môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie celej kúpnej ceny. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu alebo opravu súčiastok, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

 1. Zodpovednosť za kvalitu pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

 1. Záruka kvality

Predávajúci ručí za to, že tovar bude vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záručná doba 24 mesiacov sa nevzťahuje na tovar podliehajúci skaze, na ktorom je uvedená najkratšia doba trvanlivosti alebo v prípade tovaru podliehajúceho skaze doba, počas ktorej sa tovar môže používať.

Záručná doba na predmet dlhodobej spotreby alebo predmet podliehajúci skaze je uvedená na predávanom predmete, na jeho obale alebo v návode priloženom k predmetu. Po uplynutí tejto lehoty záruka kvality zaniká.

Pri uplatnení reklamácie vady výrobku je predávajúci oprávnený požadovať od spotrebiteľa, aby preukázal, že tovar zakúpil od predávajúceho, napríklad predložením dokladu o kúpe tovaru alebo záručného listu, ak bol k tovaru vydaný, alebo iným spôsobom.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

- tovar má v čase prevzatia vadu a pre túto vadu bola dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

- opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo ak bola vada spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením zo strany kupujúceho,

- ak to vyplýva z povahy predmetu (bežná životnosť predmetu atď.),

- v prípade použitého tovaru na vady zodpovedajúce stupňu opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí.

 

V súlade s ustanovením § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď (pri zaslaní tovaru späť na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu po prijatí tovaru spolu s reklamáciou), v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku reklamovanej vady, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Ak sa reklamácia neuplatňuje osobne a tovar sa zasiela predávajúcemu, predávajúci zašle kupujúcemu takéto potvrdenie elektronicky na požiadanie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Predávajúci je povinný písomne potvrdiť kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie a dobu trvania reklamácie (predávajúci poskytne kupujúcemu reklamačný protokol) alebo písomne oznámiť kupujúcemu dôvody zamietnutia reklamácie.

 

 1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú počas doby trvanlivosti tovaru, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade použitého tovaru sa táto lehota môže skrátiť na 12 mesiacov, pričom toto skrátenie sa uvedie v predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno uplatniť právo na reklamáciu vád u predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak alebo pokiaľ nebola na tovar poskytnutá záruka po uplynutí lehoty.

Kupujúci uplatní svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že tovar je chybný. Predávajúci nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o závade vie. Ak kupujúci uplatní vadu u predávajúceho oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie neplynie nová lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia. Lehota uplynie 24 mesiacov od prijatia reklamovaného tovaru.

Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania.

 1. Náklady na pohľadávky, záverečné ustanovenia

Ak sa zistí, že nárok je oprávnený, kupujúci má nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatňovaní svojho práva.

Ak predávajúci reklamáciu zamietne ako neopodstatnenú, môže sa kupujúci alebo obe strany po dohode s predávajúcim obrátiť na súdneho znalca v odbore a požiadať o nezávislé odborné posúdenie vady.

Tento postup vybavovania sťažností nadobúda účinnosť 1.1.2020